जानकारी

suchana

2022-01-06

नयाँ जानकारी


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

यस कार्यालयको गुनासो सुन्ने अधिकारीको रुपमा उपन्यायाधिवक्ता श्री लेखनाथ ढकाल र सूचना अधिकारी/प्रवक्ताको रुपमा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बद्री कुमार कार्कीलाई तोकिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

                                                                   मिति-२०७८/०९/२२