• यहाँलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनको वेवसाईटमा स्वागत छ ।
सहन्यायाधिवक्ता

सूर्यराज दाहाल

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता

श्री योगनाथ ढकाल उपन्यायाधिवक्ता

सुचना अधिकारी

श्री पाटन सुचना अधिकारी