शाखाहरु

  • प्रशासन शाखा

  • योजना शाखा

  • मुद्दा शाखा

  • पुनरावेदन शाखा

  • रिट/तामेली शाखा

  • महिला तथा बालबालिका सहजीकरण इकाई

  • लेखा शाखा

  • सूचना तथा प्रविधि इकाई

  • दर्ता तथा सोधपुछ फाँट