वेभसाईट सम्बन्धमा

suchana

2019-02-11

यस कार्यालयको वेभसाईट सञ्चालनमा आएको ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

 

यस कार्यालयको वेभसाईट hgao.hetauda@ag.gov.np  सञ्चालनमा आएको व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला कार्यालय तथा निकाय हरुलाई जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।