उच्च सरकारी वकील कार्यालय, हेटौडाको 

                                              नागरिक वडापत्र

क्र.स.

सम्बन्धित कोठा नं.

शाखा

सम्पादन गरिने कार्य

आवश्यक कागजात

जिम्मेवार अधिकारी

अनुगमन गर्ने अधिकारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

सोधपुछ तथा सुचना शाखा

सेवाग्राहीको जिज्ञासालाई संबोधन गर्ने, सार्वजनिक महत्वका सुचनाहरु उपलब्ध गराउने

प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम / सम्बन्धित कागजात निवेदन 

फाँटवाला

शाखा अधिकृत

सह-न्यायाधिवक्ता 

 

प्रशासन शाखा 

चिठ्ठिपत्र दर्ता चलानी, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज, विदा, निरीक्षण, अनुगमण, मुल्याङ्कन, विभागीय कारबाही ।

चिठ्ठिपत्र, कारण सहितको निवेदन ।

फाँटवाला ना.सु.,   शाखा अधिकृत

शाखा अधिकृत

सह-न्यायाधिवक्ता 

 

मुद्दा शाखा (पुनरावेदन तथा रिट)

पुनरावेदन तथा निवेदन दर्ता गर्ने, लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने, सम्बन्धित कार्यालयबाट मिसिल झिकाउने, मास्केवारी सम्बन्धी आदी ।

मस्यौदा वा निर्णय सहितको केश फायल, लिखित जवाफ सहितको सम्बद्ध प्रमाण कागजातहरु ।

फाँटवाला ना.सु.,   शाखा अधिकृत

शाखा अधिकृत

सह-न्यायाधिवक्ता 

 

बहस पैरवी प्रतिरक्षा 

नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्ने । आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको क्षेत्रीय वा अञ्चल स्तरको सरकारी कार्यालय वा कार्यालय प्रमुख वा विभागिय प्रमुखले मागेको कानुनी प्रश्नमा राय उपलब्ध गराउने ।

सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल, सरकारी वकील सम्बन्धीत नियमावली, २०५५ को नियम ३४ द्धारा निर्धारित प्रक्रिया बमोजिमका सम्बन्धीत कागजातहरु ।

तोकिएको सरकारी वकील

शाखा अधिकृत

सह-न्यायाधिवक्ता 

 

 कानुनी राय

कानुनी राय प्रदान

कानुन संग सम्बन्धीत कागजातहरु, ऐनहरु

सह.न्यायाधिवक्ता

सह-न्यायाधिवक्ता 

सह-न्यायाधिवक्ता 

 

सुचना प्रविधी शाखा

मुद्दा तथा कार्यालय संग सम्बन्धित सुचनाहरु अद्यावधिक गर्ने डाटाहरु ईन्ट्री गर्ने ।

सम्बन्धीत कानुन एवं निर्देशिकाले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम ।

कम्प्युटर अपरेटर, फाँटवाला, शाखा अधिकृत

शाखा अधिकृत

सह-न्यायाधिवक्ता 

 

लेखा शाखा

तलब भत्ता लगायत कार्यालयको लेखा संञ्चालन गर्ने ।

सम्बन्धित विषयका कागजात एवं सम्बद्ध विल भरपाई ।

लेखापाल

शाखा अधिकृत

सह-न्यायाधिवक्ता