योजना कार्यान्वयन समिती गठनबमोजपि

suchana

2021-08-01


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

देहाय :-(योजना कार्यान्वयन समिती गठन)

क) कार्यालय प्रमुख                                                 संयोजक

ख) संयोजकले तोकेको सरकारी वकील/ना.सु.             सदस्य

ग) लेखा हेर्ने कार्मचारी                                             सदस्य

योजना कार्यान्वयन समितीको कार्यादेश

१. रणनिती योजनाले निर्धारण गरेको क्रियाकलापको अधिनमा रहि बार्षिक कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने ।

२. वार्षिक कार्ययोजना बमोजिम मासिक रुपमा कार्यान्वयन समिक्षा गरी माथिल्लो निकायमा पठाउने ।

३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत र सम्प्रेषण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ योजना कार्यन्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधिले निर्धारण गरेका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ।

४. योजना कार्यान्वयन समितीले आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्ने र सोको अभिलेखिकर‌ण गर्ने ।

५.  योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा  कुनै द्बिविधा वा अड्चन परेमा यस कार्यालयको योजना कार्यान्वयन समितीमा सम्पर्क गरी सो समितीको निर्देशन बमोजिम गर्ने हुन ।

 

समाचार

समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम ।


मिति २०७८।१२।२३ गते समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


मिति २०७८/१२/२१ गते समन्वय समितीको बैठक सम्पन्‍न भयो ।


मिति २०७८ साल फाल्गुन महिनाको १२ गते कार्यालय प्रमुख सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री खुम बहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा कर्मचारी बैठक सम्पन्न भयो ।


मिति २०७८।०९।१८ गते समन्वय समिति समितिको बैठक सम्पन्न ।


समुदाय र सरकारी वकील संवाद कार्यक्रम सम्पन्न ।


जिल्ला समन्वय समितिकाे बैठक सम्पन्न ।


मिति २०७६/०८/०४ समुदाय- प्रहरी साझेदारी र समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम प्रतिवेदन ।


कर्मचारी बैठक सम्बन्धमा ।


कम्पाउण्ड वाल निर्माण सम्पन्न ।