शाखाहरुमा शाखा प्रमुख र सहायक कर्मचारी तोकिएको

         

                                                                           जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, डोल्पामा रहेको शाखा/फाँटहरु

                                                                                                                तथा

                                                                   शाखा/फाँटमा तोकिएका सरकारी वकिल तथा सहायक कर्मचारीहरको विवरण

क्र.सं. 

                शाखा/फाँट

तोकिएको शाखा/फाँट प्रमुख तथा सहायक कर्मचारीहरु

                   पद

कैफियत

मुद्दा तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा

श्री गोविन्द बहादुर शाही

सहाय जिल्ला न्यायाधिवक्ता

शाखा प्रमुख

श्री धिरेन्द्र कुमार थापा

नायब सुब्बा

 

श्री राम कुमार रोकाया

कार्यालय सहयोगी

 

श्री गगन बहादुर राना

कार्यालय सहयोगी

 
प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

 

श्री गोविन्द बहादुर शाही

सहाय जिल्ला न्यायाधिवक्ता

शाखा प्रमुख

श्री धिरेन्द्र कुमार थापा

नायब सुब्बा

 

श्री बल बहादुर बि.क.

कार्यालय सहयोगी

 
कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण शाखा

श्री गोविन्द बहादुर शाही

सहाय जिल्ला न्यायाधिवक्ता

शाखा प्रमुख

श्री धिरेन्द्र कुमार थापा

नायब सुब्बा

 
साइवर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार प्रविधि शाखा

श्री गोविन्द बहादुर शाही

सहाय जिल्ला न्यायाधिवक्ता

शाखा प्रमुख

श्री धिरेन्द्र कुमार थापा

नायब सुब्बा

 

श्री राज कुमार योगी

सहाय कम्प्युटर अपरेटर

 
पुस्तकालय शाखा

श्री गोविन्द बहादुर शाही

सहाय जिल्ला न्यायाधिवक्ता

शाखा प्रमुख

श्री धिरेन्द्र कुमार थापा

नायब सुब्बा

 

श्री गगन बहादुर राना

कार्यालय सहयोगी

 
दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट

श्री धिरेन्द्र कुमार थापा

नायब सुब्बा

फाँट प्रमुख

श्री राज कुमार योगी

सहाय कम्प्युटर अपरेटर

 

श्री राम कुमार रोकाया

कार्यालय सहयोगी

 

श्री बल बहादुर बि.क.

कार्यालय सहयोगी