यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

                                                                                        जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, डोल्पाको कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं. संकेत    नं. कर्मचारीको नाम थर                         पद             वतन           सम्पर्क नं. र ईमेल

                           कैफियत

१६६८६६ श्री गोविन्द बहादुर शाही स.जि.न्या.व. ठुलिभेरी-३, डोल्पा

९८५८३९००६१,९८४८३२८०५८

कार्यालय प्रमुख/गुनासो सुन्ने अधिकारी   

२४७२७८ श्री धिरेन्द्र कुमार थापा ना.सु.  ठाँटिकाध-२, दैलेख ९८६६२०५४८४ सुचना अधिकारी 
२४५५०२ श्री राज कुमार योगी स.क.अ. (Technical Support Staff) शारदा-१५, सल्यान

९८५७८३१५३७

 

स्थाई
  श्री गगन राना का.स. जाजरकोट

९८४८३४०६९५

करार
  श्री राम कुमार रोकाया का.स. दुनै, डोल्पा ९८६०२२०३२५ करार
  श्री बल बहादुर बि.क. का.स. दुनै, डोल्पा ९८६९९५३८६३ करार