नागरिक बडापत्र

                                                                                   जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दुनै, डोल्पा ।

                                                                                                        नागरिक बडापत्र

क्र.स.

प्रदान गरिने सेवा

आवश्यक कागजातहरु तथा पुर्याउनु पर्ने रित

सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समय

सेवा दस्तुर

सेवा प्रदान गर्ने

शाखा

निर्णय गर्ने अधिकृत

गुनासोसुन्ने अधिकारी

जाहेरी दर्ता तथा अन्य निवेदन उपरको कारवाही

जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कार गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन, जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कार गरेको प्रमाण, रित पुर्वकको जाहेरी

बढीमा तीन दिन

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा

जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

पक्राउ परेका अभियुक्तलाई हिरासतमा राखि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अदालतमा म्याद थप माग्ने

हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाएको निवेदनपत्र, सक्कल मिसिल सहित अनुसन्धान अधिकृत र अभियुक्तको उपस्थिति

सोही दिन

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

म्याद थपमा बहस सम्बन्धि कार्य

अनुसन्धानको प्रगति सहित म्याद थप गर्नुपर्ने आधार र कारण सहितको अनुसन्धान अधिकृतको निवेदन सहितको सक्कल मिसिल

सम्बन्धित अदालतबाट सूचना प्राप्त भएपछि

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा

तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

अभियुक्तको बयान लिने

सक्कल मिसिल सहित अनुसन्धान अधिकृत र शंकितको उपस्थिति

सोही दिन वा बयान नसकिए भोलिपल्ट

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

हिरासतमा लिइएको व्यक्तिलाई धरौट, तारेख वा जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय माग भएमा मिल्ने/नमिल्ने निर्णय लिने

अनुसन्धान अधिकृतको राय सहितको अनुसन्धानको मिसिल

तीन दिन भित्र

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

अनुसन्धान अधिकृत वा निकायलाई निर्देशन दिने

अनुसन्धानको क्रममा रहेको सक्कल मिसिल

अनुसन्धानको अवधिभर

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ मुद्दा तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

मुद्दाचल्ने/नचल्ने निर्णय गर्ने

अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा राय  सहितको सक्कल मिसिल

हदम्याद समेतको विचार गरी कम्तिमा ३ दिन भित्र

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

अभियोग पत्र दायर गर्ने

अनुसन्धान अधिकृत वा पदाधिकारीले दशी प्रमाण सहित थुनुवा भए मुद्दा दायर गर्ने दिन भन्दा कम्तिमा ३ दिन अगाडी र थुनुवा नभएको मुद्दा भए कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तिमा १५ दिन अगावै

मुद्दा चल्ने निर्णय भएको दिन

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

थुनछेक र पेशीमा बहस पैरवी गर्ने तथा रिटलगायतमा प्रतिरक्षा गर्ने

  • थुनछेक तथा पेशी तोकिएको जानकारी र सम्बन्धित मिसिल
  • प्रतिरक्षा गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयबाट रितपूर्वक प्राप्त लिखित जवाफ सहितको कागजातहरु तथा फाईल ।

 

थुनछेक तथा पेशी तोकिएको दिन

 

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

१०

सुरु मुद्दा हेर्ने निकाय वा अदालतको बेरितको अन्तरकालिन आदेश उपरको निवेदन मस्यौदा गर्ने

सम्बन्धित निकायबाट भएको बेरितको आदेशसहितको मुद्दाको मिसिल

आदेश वा निर्णय भएको मितिले ७ दिन भित्र

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

११

हेलो साक्षी कार्यक्रम (साक्षी/पीडित समेतलाई बकपत्रको लागी खबर गर्ने)

अदालत/अर्धन्यायिक निकायको पत्र

बकपत्र हुने दिनभन्दा ३ दिन अघि

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा र कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण शाखा

तोकिएको सरकारी वकील/सहायक कर्मचारी

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

१२

साक्षी परामर्श एवं बकपत्र सम्बन्धी कार्य

साक्षी उपस्थित गराउन भनी लेखिएको पत्र, साक्षी उपस्थित गराएको भन्ने प्रहरी कार्यालयको पत्र तथा साक्षीको परिचय खुल्ने सरकारी कार्यालयबाट जारी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सोही दिन

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा र कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

१३

पीडितलाई न्यायिक कारबाहीको जानकारी दिने

पीडित वा नाबालक पीडितको अविभावकले मुद्दाको विषय सम्बन्धी तथ्य र कागजात सहित उपस्थित हुनु पर्ने ।

सोही दिन

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा र कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण शाखा

तोकिएको सरकारी वकील/सहायक कर्मचारी

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

१४

पुनरावेदन गर्ने/नगर्ने सम्बन्धि कारवाही

पुनरावेदन म्याद सहितको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न मिसिल

तोकिएको म्याद भित्र यथाशिघ्र मस्यौदा गरी पठाउने

नलाग्ने

मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा जि.न्या.व./ तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

१५

सूचना उपलब्ध गराउने

सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिको रितपूर्वकको निवेदन

सूचनाको प्रकृति अनुसार सोही दिन वा बढीमा १५ दिन भित्र

दश पेज सम्मको सूचना निःशुल्क र सो भन्दा माथि भए प्रति पेज पाँच रपैयाँ दस्तुर लाग्ने मुद्दा शाखा तथा अभिलेख व्यव्थापन शाखा, साईवर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार प्रविधि शाखा र प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

तोकिएको सुचना अधिकारी वा प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

१६

जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने

सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखको राय सहितको रितपूर्वकको फायल

विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी बढीमा ७ दिन भित्र

नलाग्ने

प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

जि.न्या.व.

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता

१७

अन्य विविध कार्य

निवेदन/चिठ्ठीपत्र/आवश्यक अन्य कागजातहरु

सोही दिन

नलाग्ने

प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

तोकिएको सरकारी वकील

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता