पुर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुको नामावली

                                                                     यस कार्यालयका पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुको नामावली 

     क्र.सं.                दर्जा/तह           कार्यालय प्रमुखको नाम थर                                      कार्यावधि
                  देखि                 सम्म

का.मु.स.स.अ.

श्री हरिमान श्रेष्ठ

२०३२।०१।०१

 

जि.न्या.व.

श्री वीरेन्द्र कर्ण

२०४३।०१।०२

२०४३।०६।३०

जि.न्या.व.

श्री भोला नाथ चौलागाई

२०४३।०८।२६

२०४६।०२।०४

का.मु. जि.न्या.व.

श्री नारायण प्रसाद अर्याल

२०४६।०३।०२

२०४६।०७।२९

जि.न्या.व.

श्री धुर्व कुमार भट्टराई

२०४६।०७।२९

२०४९।०४।३२

का.मु.जि.स.अ.

श्री राम काजी बिष्ट

२०४९।०७।१४

२०५०।०९।१४

का.मु.जि.स.अ.

श्री डम्बर बहादुर थापा

२०५०।११।०६

२०५२।०२।१२

जि.स.अ.

श्री जनक बहादुर अधिकारी

२०५२।०२।०७

२०५२।०९।२०

का.मु.जि.स.अ.

श्री किशोरी प्रसाद चौधरी

२०५२।१०।२९

२०५३।१२।३०

१०

जि.न्या.व.

श्री गोविन्द प्रसाद बराल

२०५७।०१।०२

२०५७।०३।०९

११

जि.न्या.व.

श्री उमाकान्त पौडेल

२०५७।०५।१८

२०५८।१२।३०

१२

का.मु.जि.न्या.व.

श्री झक्कल बहादुर थापा

२०५९।०१।१०

२०६२।११।१९

१३

जि.न्या.व.

श्री केशव चपाई

२०६२।१२।०१

२०६३।०९।२५

१४

का.मु.जि.न्या.व.

श्री भिम बहादुर साही

२०६४।०१।०२

२०६६।०३।२१

१५

का.मु.जि.न्या.व.

श्री कलाधर शर्मा भण्डारी

२०६६।०४।२८

२०६७।०४।३१

१६

जि.न्या.व.

श्री अच्युत कुईकेल

२०६७।०४।२५

२०६७।१२।३०

१७

का.मु.जि.न्या.व.

श्री गोविन्द बहादुर साही

२०६८।०५।०५

२०७०।०३।३०

१८

स.जि.न्या.व.

श्री बासुदेव शर्मा

२०७०।०४।१४

२०७०।११।१६

१९

स.जि.न्या.व.

श्री सुरेन्द्रराज काफ्ले

२०७०।१२।१४

२०७२।०१।२०

२०

नि.जि.न्या.व.

श्री गोपीकृष्ण श्रेष्ठ

२०७२।०१।२५

२०७३।११।१६

२१

स.जि.न्या.व.

श्री कर्ण बहादुर बुढाश्रेत्री

२०७३।११।१७

२०७६।१०।२२

२२

जि.न्या.व.

श्री कर्ण बहादुर बुढाश्रेत्री

२०७६।१0।23

२०७६।११।०७

२३

स.जि.न्या.व.

श्री खुम बहादुर कुँवर

२०७६।११।०८

२०७९।०८।०४
२३ स.जि.न्या.व. श्री गोविन्द बहादुर शाही २०७९।०७।२४ हालसम्म