उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०७८।८।१२ गतेको छब्बीसौं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।

suchana

2021-11-29

डाउनलोड गर्नुहोस...


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

सूचना

मिति २०७९/०३/२० गते सम्पन्न उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत तहको समन्वय समितिको आठौं बैठकको निर्णयहरु।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०७९/०३/०५ को निर्णयानुसार स्वीकृत मातहत कार्यालयहरुको आ.व.०७९/०८० को वार्षिक कार्ययोजना।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०७९/१/५ गतेको सत्ताइसौं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सल्यानको मिति २०७८ पुष २८ र २९ गते गरिएको कार्यालय व्यवस्थापन र अभियोजन सम्बन्धी निरीक्षण अनुगमन प्रतिवेदन ।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०७८।८।१२ गतेको छब्बीसौं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८ कार्तिक १६ र १७ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेतमा कार्यालय निरीक्षण र अभियोजन अनुगमन पश्चचात् दिइएको निर्देशन


उच्च सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेतबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुकुम पश्चिमको मिति २०७८ असोज ६ र ७ गते गरिएको कार्यालय व्यवस्थापन र अभियोजन सम्बन्धी निरीक्षण अनुगमन प्रतिवेदन


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०७८।४।४ गतेको पच्चिसौं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको च.नं. २५ मिति २०७८/४/४ को योजना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको पत्र ।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०७८/३/२० गतेको चौबिसौं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।