कर्मचारीहरूको काम अनुसार कार्यविभाजन र शाखा

 

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत

कर्मचारीहरूको काम अनुसार कार्यविभाजन र शाखा  

फोन नं. ०८३-५२०७९७ (का.प्र.), ०८३-५२०१२६,  Email:- hgao.surkhet@ag.gov.np

क्र.सं.

शाखा

कामको संक्षिप्त विवरण

तोकिएको कर्मचारी

वैकल्पिक कर्मचारी

जिम्मेवार अधिकृत कर्मचारी

अनुगमन गर्ने अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

कार्यालय र जिन्सी सामाग्री ब्यवस्थापन ।

वार्षिक कार्ययोजना तयारी, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन तयारी ।

कानूनी रायको अभिलेख राख्ने र कानुनी राय प्रदान गर्ने

नायव सुब्बा श्री गोविन्दबहादुर बस्नेत, नायव सुब्बा श्री क्रान्ति वि.सी. खरिदार श्री चेतन धमला, सहयोगी कर्मचारीः का.स. श्री लोकबहादुर फौजा, का.स. श्री पूर्णप्रसाद तिवारी र का.स. श्री हशंबहादुर थापा (कार्यालय बाहिर चिठी पत्र पुर्‍याउने र अदालत लगायतबाट कागजात ल्याउने 

नायव सुब्बा      श्री सुजाता आचार्य, कार्यालय सहयोगी   श्री देवीकुमारी चपाई

उपन्यायाधिवक्ता    श्री नगेन्द्र लम्साल

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री आरती चपाई

सहन्यायाधिवक्ता     श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

आर्थिक प्रशासन फाँट:र्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम  गर्ने ।

लेखापाल श्री पदमबहादुर शाही, का.स. श्री पूर्णप्रसाद तिवारी र का.स.         श्री हशंबहादुर थापा

 

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट: कार्यालय परिसरमा आउने सेवाग्राही र टेलिफोनबाट जानकारी लिने सेवाग्राहीले जानकारी लिन सोधपुछ गरेको बारे जानकारी  दिने ।

कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्र/कागजात दर्ता गर्ने र कार्यालयबाट अन्य निकायमा पठाउने चिठीपत्र/कागजात चलानी गर्ने ।

खरिदार श्री चेतन धमला, सहयोगी कर्मचारीः का.स. लोकबहादुर फौजा, का.स. श्री पूर्णप्रसाद तिवारी र का.स.    श्री हशंबहादुर थापा

नायव सुब्बा       श्री क्रान्ति वि.सी, नायव सुब्बा श्री सुजाता आचार्य कार्यालय सहयोगी   श्री देवीकुमारी चपार्इं

हलुका सवारी साधन सञ्चालन र कार्यालयको काममा सहयोग

हलुका सवारी चालक श्री राजन खड्का

 
   

कार्यालयको सुरक्षा र पालो पहरा

का.स. श्री हशंबहादुर थापा

का.स. श्री पूर्णप्रसाद तिवारी

   
   

कार्यालय सरसफाई र बगैचा ब्यवस्थापन

बगैचा ब्यवस्थापन: का.स. श्री पूर्णप्रसाद तिवारीका.स. श्री हशंबहादुर थापा

कार्यालय परिसर सरसफाई: सबै कार्यालय सहयोगी

पहिलो तला: का.स. श्री पूर्णप्रसाद तिवारी र का.स. श्री देवीकुमारी चपाई

दोस्रो तला: का.स. श्री लोकबहादुर फौजा

तेस्रो तला: सबै कार्यालय सहयोगी

निवास: का.स. श्री हशंबहादुर थापा

     

मुद्दा तथा रिट शाखा

मिसिल ब्यवस्थापन, मुद्दा तथा रिटको रजिष्ट्रर व्यवस्थापन र मुद्दाको मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयारी

मुद्दा र रिटमा भएका अन्तिम आदेश र फैसला मिसिल संलग्न गर्ने ।

अभियोजन, पुनरावेदन, निवेदन, रिट, तामेली र दोपा सम्बन्धी मिसिल चेकजाँच गर्ने र अभियोजन, पुनरावेदन, निवेदन, रिट, तामेली र दोपा सम्बन्धी फाइल चेकजाँच गर्ने र मिसिल चेकजाँच गर्दा कागजात प्रष्ट नभएमा वा कागजात नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय र अदालतबाट कागजात माग गरी मिसिल समावेश गर्ने ।

नायव सुब्बा श्री गोविन्दबहादुर बस्नेत, नायव सुब्बा श्री सुजाता आचार्य, कार्यालय सहयोगी देवीकुमारी चपार्इं

नायव सुब्बा       श्री क्रान्ति वि.सी. कार्यालय सहयोगी   श्री पूर्णप्रसाद तिवारी

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री भिमराज गौली

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री आरती चपाई

सहन्यायाधिवक्ता     श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

   

अभियोजन, पुनरावेदन, निवेदन, रिट, तामेली र दोपा सम्बन्धी मस्यौदा तयारी लगायत ।

   

सहन्यायाधिवक्ता     श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

उपन्यायाधिवक्ता      

श्री नगेन्द्र लम्साल

सहायक न्यायाधिवक्ता      श्री भिमराज गौली

सहायक न्यायाधिवक्ता     श्री आरती चपाई

सहन्यायाधिवक्ता     श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा

पेशी र वकपत्र ब्यवस्थापन । वकपत्र, वहस नोट, वहस वुँदा टिपोट, वहस पैरवी र   प्रतिरक्षा ।

मुद्दा र रिटमा भएका आदेश, संलग्न कागजात र वकपत्र मिसिल समावेश गर्ने ।

पेशीको दिन फैसला/अन्तिम आदेश भएमा मिसिलमा जनाई छुट्टै अभिलेख रेकर्ड राख्ने ।

नायव सुब्बा श्री गोविन्दबहादुर बस्नेत, नायव सुब्बा  श्री सुजाता आचार्य, कार्यालय सहयोगी देवीकुमारी चपाई

नायव सुब्बा      श्री क्रान्ति वि.सी. कार्यालय सहयोगी  श्री पूर्णप्रसाद तिवारी

सहन्यायाधिवक्ता     श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

उपन्यायाधिवक्ता      

श्री नगेन्द्र लम्साल

सहायक न्यायाधिवक्ता     श्री भिमराज गौली

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री आरती चपाई

सहन्यायाधिवक्ता     श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा

पीडित र साक्षीलाई परामर्श र सहयोग गर्ने

पीडित र साक्षीलाई वकपत्रको जानकारी गराउने ।

सम्बद्ध निकायसँग समन्वय र सहकार्य ।

हिरासत र कारागार अनुगमन सम्बन्धी कार्यतालिका तयारी, सम्बद्ध निकायसँग समन्वय र अनुगमन प्रतिवेदन अभिलेख ब्यवस्थापन ।

नायव सुब्बा श्री गोविन्दबहादुर बस्नेत, नायव सुब्बा  श्री सुजाता आचार्य, कार्यालय सहयोगी देवीकुमारी चपाई

नायव सुब्बा      श्री क्रान्ति वि.सी. कार्यालय सहयोगी  श्री पूर्णप्रसाद तिवारी

पीडित सहायता अधिकृतः सहायक न्यायाधिवक्ता      श्री आरती चपाई

सहन्यायाधिवक्ता     श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

साइवर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार प्रविधि शाखा

सफ्टवयेरमा मुद्दाको विवरण इन्ट्री, वेभपेज अपडेट, इमेल सञ्चालन, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामाग्रीहरुको अभिलेख ब्यवस्थापन र सुरक्षा, कम्प्युटर टाइप, साइवर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार र  सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम ।

कम्प्युटर अपरेटर श्री रेशमबहादुर सिंजाली मगर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर श्री गणेशप्रसाद चपाई, कार्यालय सहयोगी श्री हशंबहादुर थापा

नायव सुब्बा श्री क्रान्ति वि.सी.

सहायक न्यायाधिवक्ता      श्री आरती चपाई

सहन्यायाधिवक्ता

श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

 

 ६

पुस्तकालय शाखा

पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकको सूचीकरण तथा वर्गीकरण गरी रेकर्ड व्यवस्थापन ।

कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तक/अध्ययन सामाग्री खरिदका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने ।

नायव सुब्बा श्री क्रान्ति वि.सी., नायव सुब्बा श्री सुजाता आचार्य, कार्यालय सहयोगी श्री देवीकुमारी चपाई र कार्यालय सहयोगी श्री हशंबहादुर थापा

खरिदार श्री चेतन धमला

सहायक न्यायाधिवक्ता      श्री आरती चपाई

सहन्यायाधिवक्ता

श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ मा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा रहने शाखा/फाँटबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरु सम्बन्धित शाखा/फाँटले गर्ने ।

गुनासो सुन्ने अधिकारी: कार्यालय प्रमुख

प्रवक्ता: प्रशासन हेर्ने उपन्यायाधिवक्ता

सहायक न्यायाधिवक्ता शाखा प्रमुख भएको शाखाको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रशासन हेर्ने उपन्यायाधिवक्ताले शाखा प्रमुख र कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन सहित शाखाको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने।

सूचना अधिकारी: प्रशासन हेर्ने सहायक न्यायाधिवक्ता (सहायक न्यायाधिवक्ताको दरवन्दी रिक्त भएमा पदपुर्ती नहुँदासम्म कार्यालयको वरिष्ठतम नायव सुब्बा)

पीडित सहायता अधिकृत: कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा हेर्ने सहायक न्यायाधिवक्ता (सहायक न्यायाधिवक्ताको दरवन्दी रिक्त रहेमा माथिल्लो तहको अधिकृत)

महिला तथा बालबालिका सेल: मुद्दा तथा रिट शाखा हेर्ने सहायक न्यायाधिवक्ता (सहायक न्यायाधिवक्ताको दरवन्दी रिक्त रहेमा माथिल्लो तहको अधिकृत)

अपडेटः २०७०१