मिति २०७९/२/२७ मा सरस्वती उच्च मा.वि सिधुवामा सम्पन्न समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम ।

samachar

2079-3-21


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

download
समाचार

आ.व.२०७८/०७९ को वार्षक कार्य योजना तथा समिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम सम्पन्नआ‍ .व २०७८/०७९ को मुद्दा तर्फको विवरण तथा यस कार्यालयवाट मातहत कार्यालयहरुमा भएको निरीक्षण, भौतिक विवरण, आर्थिक विवरण , र जनशक्ति विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना ।


मिति २०७९/०३/३१ मा स्विकृत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय संखुवासभाको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक कार्य योजना


मिति २०७९।३।३१ मा स्वीकृत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, तेह्थुमको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक कार्ययोजना ।


मिति २०७९।३।३१ मा स्वीकृत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भोजपुरको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक कार्ययोजना ।


मिति २०७९। ३। ३१ मा स्वीकृत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनकुटाको आ.व. २०७९/ ८० को वार्षिक कार्ययोजना ।