सम्पर्क ठेगानाः

धनकुटा नगरपालिका-४, देब्रेबास

धनकुटा, (प्रदेश न. १ )

फोन.नंः ०२६-५२०२७९

फ्याक्सः- ०२६-५२०२७९

इमेलः- hgao.dhankuta@ag.gov.np

           dhankutapusawaka@gmail.com