शाखाहरुको विवरणः

  •  मुद्दा शाखा
  •  योजना शाखा
  •  साइवर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार  प्रविधि  शाखाः 
    • शाखा प्रमुख : श्री  सन्दिप टेलर (सहायक न्यायाधिवक्ता)
    • सहयोगी कर्मचारीहरु : श्री निलुशा अधिकारी (नायब सुब्बा), श्री रमेश राई  (नायब सुब्बा), र श्री वन्दना लुइटेल (स.क.अ.)
  •   प्रशासन शाखा
  •  लेखा शाखा