पूर्व सह-न्यायाधिवक्ताहरु

 सि.नं.

           पद

   कार्यालय प्रमुखको नाम, थर

                    कार्य अवधि

    देखि

    सम्म

 १.

 सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ

  २०५७-०७-०१   २०५८-०७-१६

 २.

 का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री नरेन्द्र बहादुर चन्द

  २०५९-०३-१६

  २०६१-०१-०८

 ३.

 का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री सुरेन्द्रजंग शाही

  २०६१-०१-०९   २०६३-०७-२९

 ४.

 सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री विनोद कुमार पोखरेल

  २०६३-१०-०१   २०६५-०७-२७

 ५.

 का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री देवकुमार गिरी

  २०६६-०२-०१   २०६८-०३-०१

 ६.

 का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री विश्वराज कोईराला

  २०६८-०३-०१   २०६९-०५-२१

 ७.

 सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री रमादेवी पराजुली

  २०७१-०१-१५   २०७१-०१-२२

 ८.

 सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री धर्मानन्द नाथ

  २०७१-०४-११

  २०७४-०३-०६

 ९.

 सह-न्यायाधिवक्ता

 श्री सुरेन्द्रजंग शाही   २०७४-०३-०७

  २०७६-०३-१७

 १०.  सह-न्यायाधिवक्ता  श्री ध्रुवमणि ज्ञवाली   २०७६-०८-०१   २०७७-०८-२५
 ११.  सह-न्यायाधिवक्ता  श्री कृष्णप्रसाद पुडासैनी   २०७७-११-०२   २०७७-११-२९
 १२.  सह-न्यायाधिवक्ता  श्री दमनसिंह विष्ट  २०७७-१२-१२  २०७८-१२-२३
 १३.  सह-न्यायाधिवक्ता  श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल  २०७९-०१-०४  २०८०-०२-१६
 १४.  नि. सह-न्यायाधिवक्ता  श्री डम्बरप्रसाद काफ्ले  २०८०-०२-१७  २०८०-११-३०
 १५.  सह-न्यायाधिवक्ता  श्री रुद्रप्रसाद पन्थी  २०८०-१२-०१  

पछिल्लो अद्यावधिकः २०८०.१२.०५