पुर्व सहन्यायाधिवक्ताहरु र एवं कार्यालय प्रमुखहरु

 क्र.स.             पद                  नामथर                   अवधि           
    देखी     सम्म
  १.    का.मु.स.न्या.व.   बलराम शर्मा  २०५३/०१/०१  २०५३/१२/३०
  २.    का.मु.स.न्या.व.   बद्री प्रसाद गौतम  २०५४/०१/०१  २०५५/०६/२४
  ३.   सहन्यायाधिवक्ता   टिका बहादुर हमाल  २०५५/०७/१९  २०५८/०१/०३
  ४.   सहन्यायाधिवक्ता  राजेन्द्र कुमार पोख्रेल  २०५८/०२/२८  २०५८/०६/२१
  ५.   सहन्यायाधिवक्ता  ठोक प्रसाद शिवाकोटी  २०५८/१०/२७  २०५९/०२/०५
  ६.  नि.सहन्यायाधिवकक्ता  चक्रदेव आचार्य  २०५९/०२/०६  २०६०/०२/२४
   ७.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  गोपिचन्द्र भट्टराई  २०६०/०२/२५  २०६१/०२/०९
   ८.   नि.सहन्यायाधिवक्ता  कृष्ण बहादुर थपा  २०६१/०२/१०  २०६१/०६/०७
   ९.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  गोपिचन्द्र भट्टराई  २०६१/०६/०८  २०६२/०३/२५
   १०.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  खड्क बहादुर के.सी.  २०६२/३/२५  २०६३/१०/१८
  ११.  सहन्यायाधिवक्ता  किरण पौडेल  २०६३/१०/१९  २०६५/१०/०६
  १२.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  हरि प्रसाद जोशी  २०५/१०/०७  २०६७/०४/१९
  १३.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  भानुभक्त काफ्ले  २०७६/०४/२०  २०६८/०३/०६
  १४.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  चक्रदेव आचार्य  २०६८/०३/१२  २०६९/०२/२८
  १५.  सहन्यायाधिवक्ता  शंकरराज बराल  २०६९/०२/२९  २०७०/०२/२८
  १६.    का.मु.स.न्या.व.  चक्रदेव आचार्य  २०७०/०२/२९  २०७०/०९/२३
  १७.  सहन्यायाधिवक्ता  धर्मानन्द नाथ  २०७०/०९/२४  २०७१/०४/१०
  १८.  सहन्यायाधिवक्ता   पदम प्रसाद पाण्डे  २०७१/०४/११  २०७१/११/२४
  १९.  सहन्यायाधिवक्ता   खड्ग बहादुर खड्का  २०७१/११/२५  २०७३/११/२२
  २०.  सहन्यायाधिवक्ता   सुरेन्द्रजंग शाही   २०७३/१२/०१  २०७४/०५/०४
  २१.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  चक्रदेव आचार्य   २०७४/०५/०५  २०७५/०७/२०
  २२.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  खडानन्द गौतम  २०७५/०७/२५  २०७५/१०/२९
  २३.  सहन्यायाधिवक्ता  इश्वरी प्रसाद बन्जाडे  २०७५/११/०८  २०७६/०८/३०
  २४.  नि.सहन्यायाधिवक्ता  बासुदेव शर्मा   २०७६।०९/०१  २०७६/११/१८
  २५.  सहन्यायाधिवक्ता  राजनराज घिमिरे  २०७६/११/१९  २०७८/०६/०९
  २६.   नि.सहन्यायाधिवक्ता  राजेश्वर अर्याल   २०७८।०६/१२

 २०७९/०४/३१

  २७.  सहन्यायाधिवक्ता  मोहन सागर बस्याल  २०७९/०६/२५

२०८१/०३/२२

  २८.  सहन्यायाधिवक्ता  लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे  २०८१/०३/२१