नागरिक बडापत्र

नागरिक बडापत्र

क्र‍ स शाखा      सम्पादन गरिने कार्य आवश्यक कागजात जिम्मेवार अधिकारी अनुगमन गर्ने अधिकारी गुनासाे सुन्ने अधिकारी सम्बन्धित काेठा न‌म्बर
 साेधपुछ तथा सूचना शाखा सेवाग्राहीको जिज्ञासालाई संवोधन गर्ने, सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरु उपलब्ध गराउने । प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम, सम्बन्धित कागजात निवेदन ।  फाँटवाला

सह- न्यायाधिवक्ता 

उपन्यायाधिक्ता

सह-न्यायाधिवक्ता
प्रशासन तथा रिट शाखा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज, विदा, निरीक्षण, अनुगमन, मुल्याङ्कन, विभागीय कारवाही, लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने । चिठिपत्र, कारण सहितको निवेदन, लिखित जवाफ सहितको सम्बन्ध प्रमाण कागजातहरु तथा सि.डी. फाँटवाला ना.सु. सहायक न्यायाधिवक्ता

सह- न्यायाधिवक्ता 

उप-न्यायाधिवक्ता

सहन्यायाधिवक्ता
मुद्दा शाखा तथा दर्ता चलानी (पुनरावेदन तथा रिट)

चिठिपत्र दर्ता चलानी, पुनरावेवदन तथा निवेदन दर्ता गर्ने, मिसिल झिकाउने. मास्केवारी सम्बन्धी आदी ।

मस्याैदा वा निर्णय सहितकाे केश फायल।  फाँटवाला ना.सु सहायक न्यायाधिवक्ता

सह न्यायाधिवक्ता 

उप-न्यायाधिवक्ता

सह-न्यायाधिवक्ता
बहस पैरवी प्रतिरक्षा तथा कानूनी राय नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्ने ।आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको क्षेत्रिय वा अञ्चल स्तरको सरकारी कार्यालय वा कार्यालय प्रमुखले मागेको कानुनी प्रश्नमा राय उपलब्ध गराउने । सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल, सरकारी वकील सम्बन्धित नियमावली २०५५ को नियम ३४ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बमोजिमका सम्बन्धित कागजातहरु । तोकिएको सरकारी वकील सह-न्यायाधिवक्ता सह-न्यायाधिवक्ता १,२,३
सूचना प्रविधि शाखा (कम्प्यूटर) मुद्दा तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरु अद्यावधिक गर्ने डाटाहरु इन्ट्री गर्ने ।CMS सम्बन्धि कार्य । सम्बन्धित काून एव निर्देशिकाले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम । कम्प्यूटर अपरेटर, फाँटवाला, सहायक न्यायाधिवक्ता

सह-न्यायाधिवक्ता

उप- न्यायाधिवक्ता

सह-न्यायाधिवक्ता
लेखा शाखा तलब भत्ता लगायत कार्यालयको लेखा संचालन गर्ने । सम्बन्धित विषयका कागजात एवं सम्बद्ध बिल भरपाई लेखापाल सह-न्यायाधिवक्ता सह-न्यायाधिवक्ता

पुनश्चः यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुनै किसिमको दस्तुर लाग्ने छैन ।  

फोन नं. ०८८५२३०७८

ईमेलः hgao.tulsipur@gov.np