शाखाहरूको विवरण

क्र.स.                  शाखा                        शाखा प्रमुख
१. मुद्दा तथा रिट शाखा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री टिका कुमारी रोका(के.सी.) 
२. बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री टिका कुमारी रोका(के.सी.)  
३. प्रशासन,योजना तथा कानूनी राय शाखा उपन्यायाधिवक्ता श्री जयप्रसाद धिताल   
४. कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा  
५. साईवर सुरक्षा र सूचना सञ्चार प्रविधि शाखा(Cyber Security and ICT Section)  स.क.अ. दिक्षा गुरुङ्ग
६. पुस्तकालय शाखा खरिदार श्री अनिल के.सी.
७. आर्थिक प्रशासन फाँट लेखापाल श्री दिनेश कुमार जैसवाल
८. दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट खरिदार श्री प्रविन प्रसाद