शाखाहरूको विवरण

क्र.स.                  शाखा                        शाखा प्रमुख
१. मुद्दा तथा रिट शाखा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री टिका कुमारी रोका(के.सी.) र ना.सु श्री तेज कुमार पाण्डे
२. बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री टिका कुमारी रोका(के.सी.) र ना.सु. श्री तेज कुमार पाण्डे
३. प्रशासन,योजना तथा कानूनी राय शाखा उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्र बहादुर सिंजाली. सहायक न्यायाधिवक्ता श्री खुम बहादुर कुँवर र ना.सु. श्री भुपेन्द्र जंग शाही
४. कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री खुम बहादुर कुवर र ना.सु. श्री गोविन्द थापा
५. साईवर सुरक्षा र सूचना सञ्चार प्रविधि शाखा(Cyber Security and ICT Section) उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्र बहादुर सिंजाली.  ना.सु.श्री भुपेन्द्रजंग शाही र स.क.अ. दिक्षा गुरुङ्ग
६. पुस्तकालय शाखा ना.सु. श्री गोविन्द थापा र खरिदार श्री प्रविन प्रसाद
७. आर्थिक प्रशासन फाँट स.लेखापाल श्री रन्जित कुमार लम्साल
८. दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट खरिदार श्री प्रविन प्रसाद