पूर्व सह-न्यायाधिवक्ता

         

सि.नं.

दर्जा/पद

कर्मचारीको नाम

कहिले देखि

कहिले सम्म

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री डा. गोपीचन्द्र भट्टराई

2073/06/19

2074/07/11

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री ध्रुबमणि ज्ञवाली

2074/07/12

2076/08/05

नि.सह-न्यायाधिवक्ता

श्री कृष्ण मोहन कोइराला

2076/08/18

2076/10/01

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री कृष्ण मोहन कोइराला

2076/10/02

207८/0६/01

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री राजनराज घिमिरे

2078/06/18

हालसम्म