पूर्व सह-न्यायाधिवक्ताहरु

सि.नं.

दर्जा/पद

कर्मचारीको नाम

कहिले देखि

कहिले सम्म

सहन्यायाधिवक्ता

श्री डा. गोपीचन्द्र भट्टराई

2073/06/19

2074/07/11

सहन्यायाधिवक्ता

श्री ध्रुबमणि ज्ञवाली

2074/07/12

2076/08/05

नि.सहन्यायाधिवक्ता

श्री कृष्ण मोहन कोइराला

2076/08/18

2076/10/01

सहन्यायाधिवक्ता

श्री कृष्ण मोहन कोइराला

2076/10/02

207८/05/30

सहन्यायाधिवक्ता

श्री राजनराज घिमिरे

2078/06/18

2080/02/29

सहन्यायाधिवक्ता

श्री राम कुमार थापा

2080/02/29

2081/03/25

सहन्यायाधिवक्ता

श्री कृष्णप्रसाद पुडासैनी

2081/03/24

हालसम्म