शाखाहरुको विवरण

  • मुद्दा शाखा
  • प्रशासन शाखा
  • रिट/पुनरावेदन शाखा
  • कम्प्युटर/आई टि शाखा
  • अभिलेख शाखा