पूर्व सह-न्यायाधिवक्ताज्यूहरु

 

क्र.सं.

              पद

         नाम, थर

                 अवधि

           देखि

            सम्म

सहन्यायाधिवक्ता

श्री राधकृष्ण रंजितकार

२०४९।०४।१

२०४९।०७।२०

का.मु. सरकारी अधिवक्ता

श्री कुमार प्रसाद पोखरेल

२०४९।०८।२२

२०५१।१२।२१

सरकारी अधिवक्ता

श्री प्रेमराज ढकाल

२०५२।५।१४

२०५३।१२।२१

का.मु. सरकारी अधिवक्ता

श्री माेहन बहादुर कार्की

२०५३।१२।१४

२०५६।०८।१२

सरकारी अधिवक्ता

श्री टिका बहादुर हमाल

२०५२।०९।१६

२०५५।०७।१८

सहन्यायाधिवक्ता

श्री रमेश कुमार खत्री

२०६०।११।०७

२०६३।०२।१८

सहन्यायाधिवक्ता

श्री रमेश कुमार पोखरेल

२०६३।०२।२४

२०६५।०८।८

सहन्यायाधिवक्ता

श्री ऋषिराम नेपाल

२०६८।०२।१

२०६८।०१।१०

सहन्यायाधिवक्ता

श्री राजन प्रसाद भट्टराई

२०६८।०२।१

२०७०।०२।७

१०

सहन्यायाधिवक्ता

श्री ध्रुव कुमार भट्टराई

२०७०।०३।१६

२०७१।११।२५

११

सहन्यायाधिवक्ता

श्री भानुभक्त काफ्ले

२०७१।११।२५

२०७३।०३।२०

१२

सहन्यायाधिवक्ता

श्री लाेकराज पराजुली

२०७३।०३।२०

२०७३।११।१६

१३

सहन्यायाधिवक्ता

श्री चिरञ्जीवी पराजुली

२०७३।११।१२२

२०७५।११।२२

१४ सहन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्मा २०७५/११/०६ २०७६/०५/१२
१५ सहन्यायाधिवक्ता श्री  राम कुमार थापा २०७६/५/१२ २०७७/०७/२३
१६

सहन्यायाधिवक्ता

श्री ज्ञानप्रसाद भुसाल २०७७/०७/२४ २०७८/१२/२०
१७ सहन्यायाधिवक्ता श्री कोष हरि निरौला २०७९/१२/२४ २०८०/०७/१४