शाखाहरुको विवरण

 

 • मुद्दा तथा रिट शाखाः-
  • उपन्यायाधिवक्ताः
   • श्री हिमालयकुमार त्रिताल (मोरङ)
   • श्री पुरुषोत्तम खतिवडा (उदयपुर)
   • श्री राजकुमार राउत (सुनसरी)
  • सहायक न्यायाधिवक्ताः
   • श्री मदन न्यौपाने (सुनसरी)
   • श्री रेवती सुवेदी (मोरङ)
   • श्री ईश्वरा गड्तौला (उदयपुर)
  • सहायक कर्मचारीः
   • श्री खिलराज खतिवडा (सुनसरी)
   • श्री रुपेशकुमार सुनरेत (उदयपुर)
   • श्री जगमोहन कुमार यादव (मोरङ)
  • कार्यालय सहयोगीः
   • श्री अर्जुन घिमिरे 
 • बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखाः-
  • उपन्यायाधिवक्ताः श्री पुरुषोत्तम खतिवडा
  • सहायक न्यायाधिवक्ताः श्री ईश्वरा गड्तौला
  • सहायक कर्मचारीः श्री खिलराज खतिवडा
  • कार्यालय सहयोगीः श्री भगवती चौधरी
 • प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखाः-
  • उपन्यायाधिवक्ताः श्री राजकुमार राउत
  • सहायक न्यायाधिवक्ताः श्री मदन न्यौपाने
  • सहायक कर्मचारीः श्री रोशन भट्टराई
  • कार्यालय सहयोगीः श्री अर्जुन घिमिरे
 • कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखाः-
  • उपन्यायाधिवक्ताः श्री हिमालयकुमार त्रिताल
  • सहायक न्यायाधिवक्ताः श्री रेवती सुवेदी
  • सहायक कर्मचारीः श्री रुपेशकुमार सुनरेत
  • कार्यालय सहयोगीः श्री गोमा घिमिरे
  • कार्यालय सहयोगीः श्री मन्दा भट्टराई
 • साईवर सुरक्षा र सूचना, संचार प्रविधि शाखाः-
  • उपन्यायाधिवक्ताः श्री हिमालयकुमार त्रिताल
  • सहायक न्यायाधिवक्ताः श्री रेवती सुवेदी
  • सहायक कर्मचारीः श्री सारीका प्रधान
  • सहायक कर्मचारीः श्री जनमोहनकुमार यादव
  • कार्यालय सहयोगीः श्री गोमा घिमिरे
 • पुस्तकालय शाखाः-
  • उपन्यायाधिवक्ताः श्री पुरुषोत्तम खतिवडा
  • सहायक न्यायाधिवक्ताः श्री ईश्वरा गड्तौला
  • सहायक कर्मचारीः श्री दिनेशकुमार यादव
  • कार्यालय सहयोगीः श्री मन्दा भट्टराई
 • आर्थिक प्रशासन फाँटः-
  • सहायक कर्मचारीः श्री बिन्दु निरौला (लेखा)
  • सहायक कर्मचारीः श्री दिनेशकुमार यादव (स्टोर)
  • कार्यालय सहयोगीः श्री अर्जुन घिमिरे
  • कार्यालय सहयोगीः श्री सन्तोष भट्टराई
 • दर्ता, चलानी तथा सोधपुछ फाँटः-
  • सहायक कर्मचारीः श्री जगमोहन कुमार यादव
  • कार्यालय सहयोगीः श्री अर्जुन घिमिरे
  • कार्यालय सहयोगीः श्री सन्तोष भट्टराई