पुर्व सह-न्यायाधिवक्ताहरुः

दर्जा

नाम थर

देखि

सम्म

क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री इन्द्रराज पाण्डे

२०३१।२।८।३

२०३२।३।३१

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री राजेन्द्रराज नारुवा

२०३२।७।२५।३

२०३२।९।१७

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री कृष्ण प्रसाद पोखरेल

२०३२।९।१८

२०३३।१।१४

क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री राजेन्द्रराज नारुवा

२०३३।१।१५

२०३५।१२।४

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री लोक बहादुर थापा

२०३५।१२।५

२०३६।२।७

क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री राजेन्द्रराज नारुवा

२०३६।२।८

२०३६।१०।१४

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री बलिराम कुमार सिंह

२०३६।१०।२३

२०३७।१२।३०

क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री बलराम सिंह मल्ल

२०३७।१२।१९

२०३८।९।२

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री ऋषिराज शर्मा

२०३८।११।२५

२०३९।६।२८

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय

२०३९।८।२१

२०४०।१०।२२

क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री प्रेम बहादुर विष्ट

२०४०।१०।२५

२०४१।९।२२

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

२०४२।९।२८

२०४२।१०।१०

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री मोहनमणि दाहाल

२०४२।११।३

२०४३।१।३

का.मु. क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता

श्री गंभिरमानसिंह राजभण्डारी

२०४३।१।३

२०४४।५।३१

क्षेत्रीय न्यायाधिवक्ता

श्री राजकिशोर सिंह

२०४४।५।१२

२०४४।८।४

क्षेत्रीय न्यायाधिवक्ता

श्री राजेन्द्र प्रसाद कोइराला

२०४४।८।४

२०४४।१२।१४

क्षेत्रीय न्यायाधिवक्ता

श्री मोहन बहादुर थपलिया

२०४४।१२।१०

२०४७।१।२९

क्षेत्रीय न्यायाधिवक्ता

श्री नन्दराज अधिकारी

२०४७।२।३०

२०४८।२।७

क्षेत्रीय न्यायाधिवक्ता

श्री राधाकृष्ण रंजितकार

२०४८।२।८

२०४८।३।३२

का.मु. सरकारी न्यायाधिवक्ता

श्री ऋषिराम नेपाल

२०५३।१।१७

२०५५।६।९

सरकारी अधिवक्ता

श्री केदार प्रसाद पौड्याल

२०५५।६।२१

२०५६।८।२७

का.मु. सरकारी अधिवक्ता

श्री राजेन्द्र कुमार पोखरेल

२०५६।९।६

२०५७।३।९

सहन्यायाधिवक्ता

श्री ठोक प्रसाद सिवाकोटी

२०५७।३।११

२०५८।७।२८

सहन्यायाधिवक्ता

श्री श्री राजेन्द्र कुमार पोखरेल

२०५८।८।३

२०५८।९।१३

का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता

श्री खिलनाथ रेग्मी

२०५८।०९।२३

२०६०।१२।०८

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री महेशकुमार थापा

२०६०।१२।०९

२०६०।१२।२३

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री विनोदकुमार पोखरेल

२०६०।१२।२४

२०६३।०१।०५

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री ऋषिराम दवाडी

२०६३।०१।०६

२०६३।०४।१३

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री प्रेमराज कार्की

२०६३।०४।१४

२०६४।०७।१७

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री मानबहादुर कार्की

२०६४।०७।१८

२०६५।०८।०७

नि. सह-न्यायाधिवक्ता (शा.अ.)

श्री रोमनाथ अधिकारी

२०६५।०८।०८

२०६६।११।१६

नि. सह-न्यायाधिवक्ता (शा.अ.)

श्री हिमालयकुमार त्रिताल

२०६६।११।२३

२०६७।०३।१०

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

२०६७।०३।११

२०६८।१२।३०

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री वलराम शर्मा

२०६९।०१।१३

२०७०।०३।०४

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री पुण्यप्रसाद पाठक

२०७०।०३।०५

२०७०।०९।३०

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री मुकुन्दप्रसाद अधिकारी

२०७०।१०।२३

२०७२।१२।१०

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

हिमालयकुमार त्रिताल

२०७२।१२।१५

२०७३।०३।३१

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री भानुभक्त काफ्ले

२०७३।०४।०१

२०७३।१०।१८

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री मनोजकुमार आचार्य

२०७३।११।२३

२०७५।१०।२९

सह-न्यायाधिवक्ता     श्री टेकेन्द्र  सुवेदी २०७५।११।३ २०७६/०४/१३
 नि. सह -न्यायाधिवक्ता      श्री कैलाश दाहाल  २०७६/०४/१३ २०७६/०५/१५
 नि. सह -न्यायाधिवक्ता     श्री   हिमालयकुमार त्रिताल २०७६/०५/२३ २०७८/०६/०८
 नि. सह -न्यायाधिवक्ता      श्री  पदमप्रसाद वस्ती  २०७८/०६/११ २०७८/१२/१३
  सह - न्यायाधिवक्ता      श्री  गोविन्द खनाल  २०७८/१२/२८