शाखाहरुको बिबरण

  • प्रशासन तथा रिट शाखा (फाँट)
  • मुद्दा तथा दर्ता चलानी शाखा (फाँट)
  • सुचना प्रविधि तथा कम्प्यूटर शाखा (फाँट)
  • योजना शाखा (फाँट)
  •  लेखा शाखा (फाँट)