karmachari_bibaran

कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

श्रेणी

नाम थर

मोवाईल नं.

कैफियत

१.

सहन्यायाधिवक्ता

रा.प. प्रथम

राजनराज घिमिरे

९८५६०३६४००  

२.

उपन्यायाधिवक्ता

रा.प. द्वितीय

पूर्णप्रसाद शर्मा

९८५११८८९८४

 

३.

स.न्या.व./सूचना अधिकारी

रा.प. तृतीय

अर्जुन शर्मा

९८४७६२३०६५

 

४.

टा.नायव सुब्बा

रा.प.अनं प्रथम

धर्मराज शर्मा

९८४७६३२०३१

 

५.

लेखापाल

रा.प.अनं प्रथम

     

६.

नायव सुब्बा

रा.प.अनं प्रथम

प्रताप रिजाल

९८५७०५१५५३

 

७.

कम्प्युटर अपरेटर / IT staff

रा.प.अनं प्रथम

जय बहादुर जि.टी.

९८४६६२५१९५

 
८. खरिदार रा.प.अनं द्वितीय प्रेम पौडेल ९८५६०५७२१३  

९.

हलुका सवारी चालक

श्रेणी विहीन

प्रकाश माझी

९८६०२६४६९५

 

१०.

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहीन

 

 

 

११.

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहीन

बामदेव पौडेल

९८६७७०६०८३

 

१२.

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहीन

दुर्गा देवी पौडेल

९८६१३१८३१६

 

१३.

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहीन

सरोज माझी

९८१९१४६३३३