कार्यलयका शाखाहरु

कर्मचारीहरूको काम अनुसार कार्यविभाजन र शाखा

                                       फोन नं. ०३१-५३००७९,  Email :- hgao.rajbiraj@ag.gov.np                          

 

क्र.सं.

शाखा

कामको संक्षिप्त विवरण

तोकिएको कर्मचारी

वैकल्पिक कर्मचारी

जिम्मेवार अधिकृत कर्मचारी

अनुगमन गर्ने अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

प्रशासन शाखा

सोधपुछ र दर्ता चलानी

 सहयोगी कर्मचारीः

का.स. श्री रामकृष्ण राई का.स. श्री कालिका रेग्मी पोखरेल  (कार्यालय बाहिर चिठी पत्र पुर्याउने)  

नायव सुब्बा

श्री केशव प्रसाद पौडेल,

उपन्यायाधिवक्ता

श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

श्री निसा कुसुम पौडेल

सहन्यायाधिवक्ता  

 श्री गोविन्दराज गौली

पुस्तकालय, जिन्सी र कार्यालय व्यवस्थापन

स.क.अ. मुकेश कुमार साह

स.क.अ. नरेश कुमार यादव

कार्यालयको सुरक्षा र पालो पहरा

का.स.

श्री दिनेश कुमार पोखरेल

का.स. श्री रामकृष्ण राई

हलुका सवारी साधन सञ्चालन र कार्यालयको काममा सहयोग

हलुका सवारी चालक

श्री ओमप्रकाश चौधरी

का.स. श्री रामकृष्ण राई

मुद्दा शाखा

मिसिल ब्यवस्थापन, मुद्दाको रजिष्ट्रर व्यवस्थापन र मुद्दाको मासिक र वार्षिक विवरण तयारी

 सहयोगी कर्मचारीः

का.स. श्री सरस्वती राई का.स. श्री दिनेश कुमार पोखरेल (कार्यालय बाहिर चिठी पत्र पुर्याउने)  

नायव सुब्बा श्री केशव प्रसाद पौडेल, नायव सुब्बा श्री गोविन्द वि..

उपन्यायाधिवक्ता

श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

उपन्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

सहन्यायाधिवक्ता  

 श्री गोविन्दराज गौली

अभियोजन, पुनरावेदन, निवेदन, रिट, तामेली र दोपा सम्बन्धी फाइल चेकजाँच र मस्यौदा तयारी लगायत ।

नायव सुब्बा

श्री प्रशान्त के.सी.

नायव सुब्बा

श्री गोविन्द वि..

सहायक न्यायाधिवक्ता

श्री सुदर्शन निरौला

सहन्यायाधिवक्ता  

 श्री गोविन्दराज गौली उपन्यायाधिवक्ता

श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

उपन्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

वकपत्र, वहस पैरवी र प्रतिरक्षा ।

 

सहायक न्यायाधिवक्ता

श्री सुदर्शन निरौला

सहन्यायाधिवक्ता  

 श्री गोविन्दराज गौली

उपन्यायाधिवक्ता

श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

उपन्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

पीडित तथा साक्षी संरक्षण शाखा

पीडित र साक्षीलाई परामर्श र सहयोग ।

नायव सुब्बा

श्री केशव प्रसाद पौडेल,

नायव सुब्बा

श्री प्रशान्त के.सी

सहायक न्यायाधिवक्ता

श्री निसा कुसुम पौडेल

पीडित सहायता अधिकृतः उपन्यायाधिवक्ता

श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

उपन्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

कानूनी राय शाखा

कानूनी रायको अभिलेख राख्ने र कानूनी राय प्रदान गर्ने

नायव सुब्बा श्री श्री गोविन्द वि.. नायव सुब्बा श्री प्रशान्त के.सी

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री निसा कुसुम पौडेल

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

सहयोगी अधिकृतः उपन्यायाधिवक्ता

 श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

उपन्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

लेखा शाखा

लेखा सम्बन्धी काम गर्ने ।

नायव सुब्बा श्री प्रलाहद मिश्र

 

सहन्यायाधिवक्ता 

  श्री  गोविन्दराज गौली

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

सूचना प्रविधि शाखा

सफ्टवयेरमा मुद्दाको विवरण इन्ट्री, वेभपेज अपडेट, इमेल सञ्चालन, कम्प्युटर टाइप र  सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटर श्री मुकेश कुमार साह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर श्री नरेश कुमार यादव

सहायक न्यायाधिवक्ता

श्री सुदर्शन निरौला

उपन्यायाधिवक्ता

 श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

उपन्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन शाखा

वार्षिक कार्ययोजना तयारी, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन   तयारी ।

नायव सुब्बा श्री केशव प्रसाद पौडेल, 

सहायक न्यायाधिवक्ता

श्री निसा कुसुम पौडेल

उपन्यायाधिवक्ता

श्री स्वतन्त्र न्यौपाने

उपन्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

सहन्यायाधिवक्ता   श्री गोविन्दराज गौली

कार्यालय सरसफाई

सेवा कारारमा

 

 

 

प्रवक्ता/गुनासो सुन्ने अधिकारी: प्रशासन हेर्ने उपन्यायाधिवक्ता

सूचना अधिकारी: प्रशासन हेर्ने सहायक न्यायाधिवक्ता (सहायक न्यायाधिवक्ताको दरवन्दी रिक्त भएमा पदपुर्ती नहुँदासम्म कार्यालयको वरिष्ठतम नायव सुब्बा)

पीडित सहायता अधिकृत: मुद्दा शाखा हेर्ने सहायक न्यायाधिवक्ता (सहायक न्यायाधिवक्ताको दरवन्दी रिक्त रहेमा माथिल्लो तहको अधिकृत)

महिला तथा बालबालिका सेल: मुद्दा शाखा हेर्ने सहायक न्यायाधिवक्ता (सहायक न्यायाधिवक्ताको दरवन्दी रिक्त रहेमा माथिल्लो तहको अधिकृत)

अपडेटः २०७०३१३