सूचना

suchana

2022-02-28


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

यस कार्यालयको मातहत रहेका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु जुम्ला, हुम्ला ,मुगु, डोल्पा र कालिकोटबाट सम्पादन भए गरिएका कुनै काम कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै उजूरी, गुनासो भएमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको फोन नं. ०८७-५२००१०, कार्यालयको मो.नं. ९८५८३२०३५३ तथा कार्यालयको Website:-hgao.jumla@ag.gov.np मा मेल गरी उजूरी गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।