उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लामा रहेका शाखाहरुकाे विवरण

शाखाहरुको विवरण

क्र.सं.

शाखा

शाखा प्रमुख

१.

मुद्दा तथा रीट शाखा

ना.सु. मदनराज चौलागाई

२.

बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा

ना.सु. मदनराज चौलागाई

३.

प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

सहायक न्यायाधिवक्ता सीताराम राउत

४.

कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा

ना.सु.सविना वुडथापा

५.

साईबर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार प्रविधि शाखा (Cyber Security & ICT Section)

क.अ. मोहन महतारा

६.

पुस्तकालय शाखा

ना.सु.सविना वुडथापा

७.

आर्थिक प्रशासन फाँट

स.लेखापाल दलबहादुर बुढथापा

८.

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट

खरिदार धिरेन्द्र कुमार यादव