पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता

                                              

क्रम दर्जा नाम थर देखि सम्म
जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री राजन प्रसाद भट्टराइ २०५७।२।१५ २०६०।१।३
जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री शारदा प्रसाद कोइराला २०६०।०१।१३ २०६२।४।४

का‍‍‍.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री टेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी २०६२।४।१० २०६३।८।७
नि‍. जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण राय यादव २०६३।९।१८ २०६४।२।२७

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री मुक्तिनाथ ओझा २०६४।८।२३ २०६८।५।३१
जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री चिरन्जिवि पराजुली २०६८।६।१३ २०७०।३।३१
जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री केशवप्रसाद पन्त २०७०।६।१६ २०७१।१०।११
जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री हिमालयकुमार त्रिताल २०७१।१०।११ २०७३।११।२६

नि. जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री अविकेशर कटेल २०७२।१२।१९ २०७३।५।१०
१०

नि. जिल्ला न्यायाधिवक्ता 

श्री भोलानाथ निरौला २०७३।१२।६ २०७५।५।२३
११

नि. जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री पदमप्रसाद वस्ती २०७५।६।१ २०७५।११।१४
१२ जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री सन्तोषप्रसाद भण्डारी २०७५।११।१२ २०७६/८/६
१३ नि.जल्ला न्यायनधिवक्ता श्री हेमचन्द्र रेग्मी २०७६/८/८ २०७६/११/२०
१४ जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णबटू भण्डारी २०७६/११/२१ २०७७/११/२९
१५ जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र भट्टराई २०७७/१२/०२ हाल सम्म