गुनासो सुन्ने अधिकारी

suchana

2022-02-15


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

सम्मानित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२/०८३) को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उक्त योजनाको वार्षिक कार्ययोजनाको क्रियाकलाप नं. ५.५.४.५ मा सबै कार्यालयमा प्राप्त उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख रहेकोमा सो कार्यलाई कार्यान्वयनको लागि यस उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा तोकिएका उजुरी र गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण तपशिल बमोजिम रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपशिल :

  • उच्च सरकारी वकील कार्यालय, जुम्ला

          सहायक-न्यायाधिवक्ता श्री सीताराम राउत

समाचार

२०७९-०३-२६ गते कारागार निरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा


उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ययोजनाको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


मिति २०७९/०३/२३ गते बसेको योजना कार्यान्वयन तथा तर्जुमा समिति र कार्यालय परिवारको बैठक बसी भएको निर्णय ।


मिति २०७९/०३/२३ गते भएको समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा ।


Staff Meeting सम्बन्धमा ।


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


२०७८ साल चैत्र महिनाको मुद्दा तर्फको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।


साईनपोष्टहरु टाँस गरिएको जानकारी


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


आज मिति २०७८/१२/१६ गते रारा बहुमुखी क्याम्पस मुगुमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सँग सम्बन्धित