परिपत्र उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं. ३५७ मिति २०७७-११-२६

suchana

2021-03-10

परिपत्र उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं. ३५७ मिति २०७७-११-२६


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

 

विषय:- परिपत्र ।

 

श्री  जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,

हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट ।  

 

 

      यस कार्यालय मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको कार्यालय प्रमुखले ७ दिन भन्दा बढीको कुनै विदा वा काज माग गर्दा विदाको अविधमा कार्यालयको कामकाजमा कुनै असर नपर्ने ब्यवस्था आफैले मिलाएर सो कुरा समेत अनिवार्य रुपमा निवेदन माग पत्रमा खुलाई पठाउने गर्नहुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।