सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशित स्वत: प्रकाशन तथा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण उच्च सरकरी वकील कार्यालय जुम्ला

samachar

2077-9-5


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशित स्वत: प्रकाशन तथा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण उच्च सरकरी वकील कार्यालय जुम्ला download