उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं.१९१ मिति २०७७/०८/२४ गते मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको जानकारी एवं कार्यान्वयन सम्वन्धमा

suchana

2020-12-10

उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं.१९१ मिति २०७७/०८/२४ गते मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको जानकारी एवं कार्यान्वयन सम्वन्धमा


संलग्न जोडिएका विवरणहरु