उ.स.व.का जुम्लाको च.न.१४३ मिति २०७७/०६/२९ को अभियोजन सुधार सम्वन्धमा मातहत कार्यालयहरुलाई निर्देशन ।

suchana

2019-07-02

उ.स.व.का जुम्लाको च.न.१४३ मिति २०७७/०६/२९ को अभियोजन सुधार सम्वन्धमा मातहत कार्यालयहरुलाई निर्देशन ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु