पूर्व सहन्यायाधिवक्ताहरुको नामावलीः-

२०६१ साल देखि हालसम्म पदासिन कार्यालय प्रमूखज्यूहरुको नामावली

पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, जुम्ला

क्र.सं.

नामथर

पद

देखि

सम्म

कैफियत

१.

श्री नरेन्द्रबहादुर थापा

नि. सहन्यायाधिवक्ता

अभिलेख फेला नपरेको

२०६१/०७/११

 

 

 

 

 

२०६० साल भन्दा अगाडि को विवरण सशस्त्र द्वन्दको क्रममा २०६१/५/५  मा कार्यालयमा आगजनी भई श्रेस्ताहरु जलेको कारण फेला नपरेको ।

२.

श्री खडगबहादुर खडका

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६१/०७/१२

२०६३/०९/१७

३.

श्री श्रीधर सापकोटा

सह न्यायाधिवक्ता

२०६३/०९/१८

२०६३/०९/२७

४.

श्री धर्मराज पौडेल

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६३/०४/३१

२०६५/०६/१९

५.

श्री कुमुदप्रसाद शर्मा

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६५/०६/२०

२०६६/०१/०२

६.

श्री राजनप्रसाद भट्टराई

सह न्यायाधिवक्ता

२०६६/०१/०३

२०६६/०८/१२

७.

श्री तोयनाथ पौडेल

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६६/११/०३

२०६८/०२/०८

८.

श्री महेश कुमार थापा

सह न्यायाधिवक्ता

२०६८/०२/०९

२०६८/०२/१६

९.

श्री तोयनाथ पौडेल

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६८/०२/१७

२०६८/०५/३१

१०.

श्री सुरेन्द्रजंग शाही

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६८/०६/०१

२०६८/१२/१२

११.

श्री कृष्णप्रसाद पुडासैनी

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६८/१२/२३

२०६९/०८/०५

१२.

श्री रेवती राज त्रिपाठी

सह न्यायाधिवक्ता

२०६९/०८/०६

२०६९/०८/१८

१३.

श्री कृष्णप्रसाद पुडासैनी

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०६९/०८/१९

२०७०/०३/२१

१४.

श्री लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे

नि. सहन्यायाधिवक्ता

२०७०/०४/०९

२०७२/०५/३१

१५.

श्री मोहन सागर बश्याल

नि./का.मु सहन्यायाधिवक्ता

२०७२/०६/०१

उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा समेत

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, जुम्ला

क्र.सं.

नाम,थर

पद

देखि

सम्म

१.

श्री मोहनसागर बश्याल

नि./का.मु.सहन्यायाधिवक्ता

२०७२/०६/०१

२०७५/०७/२४

२.

डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे

सह न्यायाधिवक्ता

२०७५/०७/२५

२०७६/०२/०९

३.

श्री पुन्य प्रसाद पाठक

नि.सहन्यायाधिवक्ता

२०७६/०२/२९

२०७७/०६/२३

४.

श्री शम्भु गौतम

नि./का.मु.सहन्यायाधिवक्ता

२०७७/०६/२८

२०७९/०६/०९

५. श्री भिम प्रसाद भुर्तेल नि. सह-न्यायाधिवक्ता २०७९/०६/०९

२०८०/०८/०३

 

६. श्री द्रोणदत्त पौडेल नि./का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता २०८०/०८/०४ हालसम्म