पूर्व सह- न्यायाधिवक्ताज्युहरु

क्र.सं.

पद

नाम, थर

अवधि

देखि

सम्म

का.मु. सरकारी अधिवक्ता

श्री यज्ञ प्रसाद बस्याल

२०४९।०३।२९

२०५१।०१।०५

नि. सरकारी अधिवक्ता

श्री लेख नाथ ढकाल

२०५१।०१।०६

२०५१।१२।२६

सरकारी अधिवक्ता

श्री द्रोणराज रेग्मी

२०५१।१२।२७

२०५४।०४।०७

सरकारी अधिवक्ता

श्री दिनेश हरी अधिकारी

२०५४।०४।१३

२०५४।०५।२८

का.मु. सरकारी अधिवक्ता

श्री रमेश कुमार खत्री

२०५४।०७।०३

२०५५।०६।०२

का.मु. सरकारी अधिवक्ता

श्री ऋषिराम नेपाल

२०५५।०७।१०

२०५६।०८।१२

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री सरोज प्रसाद गौतम

२०५६।०८।१३

२०५७।०८।१९

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री नरेन्द्र बहादुर थापा

२०५७।०८।२०

२०५८।०७।२५

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री नारयण प्रसाद श्रेष्ठ

२०५८।०७।२६

२०६१।१२।१९

१०

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री गोपाल प्रसाद रिजाल

२०६१।१२।२०

२०६३।०२।१८

११

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ

२०६३।०२।२१

२०६३।०४।०२

१२

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री गोपाल प्रसाद रिजाल

२०६३।०४।०३

२०६५।०७।२३

१३

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री बद्रि प्रसासद गौतम

२०६५।०८।०४

२०६८।०१।२३

१४

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री राजेन्द्र सुवेदी

२०६८।०२।२९

२०७०।०३।३१

१५

का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री चिरिन्जीवी पराजुली

२०७०।०४।०१

२०७०।०६।१९

१६

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री खडग बहादुर खडका

२०७०।०६।२०

२०७१।११।२५

१७

सह-न्यायाधिवक्ता

डा.श्री गोपी चन्द्र भट्टराइ

२०७१।११।०१

२०७२।०२।१०

१८

सह-न्यायाधिवक्ता

श्री हरिप्रसाद जोशी

२०७२।०२।०४

२०७३।११।३१

१९

नि. सह-न्यायाधिवक्ता

श्री लक्ष्मी नारायण दाहाल

२०७३।१२।०१

२०७५।०७।२५

२० सहन्यायाधिवक्ता श्री दमनसिंह विष्ट २०७५।०७।२६ २०७७।१२।०२
२१ सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पुडासैनी २०७७।१२।०८ २०७८।०६।१७
२२ नि.सहन्यायाधिवक्ता श्री देवराज भारती २०७८।०६।१८ २०७८।१२।०५