शाखाहरुको विवरण

शाखाहरुको विवरण

 

  • प्रशासन शाखा (फाँट)
  • दर्ता चलानि तथा सोधपुछ शाखा (फाँट)
  • सुचना प्रविधि तथा कम्प्यूटर शाखा (फाँट)
  • मुद्दा तथा रिट शाखा (फाँट)
  •  लेखा शाखा (फाँट)