purba_jilla_nayadhibaktha

कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली र कार्यावधी

क्र.सं नाम पद कार्यावधी
देखि सम्म
श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०४५ २०४६
श्री देवराज श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०४६  
श्री महानन्द दाहाल का.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०४९  
श्री ध्रुवकुमार भट्टराई जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०४९/११/०१ २०५१/०३/०५
श्री लेखनाथ लम्साल का.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५१/०४/०७  
श्री लेखनाथ भट्टराई का.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५१/०५/०१ २०५२/०१/०४
श्री लेखनाथ लम्साल का.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५२/०२/०७  
श्री लेखनाथ भट्टराई का.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५२/०३/०१  
श्री सुर्यप्रसाद पराजुली जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५२/०४/०१ २०५२/१०/०१
१० श्री शिवबहादुर रानाभाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५२/११/०२ २०५३/१२/०१
११ श्री चिरञ्जिवी पराजुली जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५४/०१/०६ २०५६/०३/१७
१२ श्री घनश्याम ओझा जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५६/०५/०१ २०५८/०८/१२
१३ श्री टिकेन्द्र दाहाल जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०५८/१०/१५ २०६१/०१/२१
१४ श्री अच्युतमणि न्यौपाने जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०६१/०१/२१ २०६३/०३/१६
१५ श्री मुक्तिनाथ ओझा जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०६३/०३/१५ २०६४/०२/१५
१६ श्री अविकेशर कट्टेल का.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०६४/०२/२४ २०६६/०१/३१
१७ श्री रमेश कुमार कटुवाल का.मु. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०६६/०२/११ २०६८/०३/२३
१८ श्री कृष्णबटु भण्डारी जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०६८/०३/२२ २०७०/१२/२५
१९ श्री चन्द्र कुमार पोखरेल जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७०/१२/२६ २०७२/०५/२६
२० श्री भिमसेन काफ्ले नि.जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७२/०५/२७ २०७२/१०/०५
२१ श्री एकराज अधिकारी नि.जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७२/१०/०६ २०७४/१०/२३
२२ श्री कैलाश दाहाल नि.जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७४/१०/२४ २०७५/१०/२७
२३ श्री तिलक बहादुर कार्की जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७५/११/०१ २०७७/०४/३२
२४ श्री उत्तम श्रेष्ठ नि.जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७७/०५/०१ २०७८/०८/०३
२५ श्री उमेश अधिकारी नि. जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७८/०७/२३ २०७९/०१/०३
२६ श्री लेखनाथ ढकाल जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०७९/०१/०४ २०७९/११/२३
२७ श्री सन्तोष प्रसाद भण्डारी जिल्ला न्यायाधिवक्ता २०८०/०२/१७ हालसम्म