नागरिक वडापत्र

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय भोजपुर

नागरिक बडापत्र

क्र.सं.

प्रदान गरिने सेवा 

आवश्यक कागजात तथा पुर्‍याउनु पर्ने रित

शुल्क दस्तुर

सेवा प्रवाह गर्न लाग्ने समय

सेवा प्रदान गर्ने शाखा

निर्णय गर्ने अधिकारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

जाहेरी दर्ता उपरको कारबाही

जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कार गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन, जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कार गरेको प्रमाण, रीतपूर्वकको जाहेरी ।

निःशुल्क

बढीमा तीन दिन

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

भ्रमपुर्ण, झुट्टा वा काल्पनिक निवेदन, सूचना तथा जाहेरी उपरको कारबाही

प्राप्त निवेदन, सूचना तथा जाहेरी भ्रमपुर्ण,  झुट्टा वा काल्पनिक रहेको स्पष्ट हुने आधार सहित अनुसन्धान अधिकृतको राय सहितको प्रतिवेदन ।

निःशुल्क

विषय वस्तुको गाम्भीर्यता हेरी बढीमा ३ दिन  भित्र ।

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

म्याद थप अनुमती सम्बन्धी कारबाही

हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण र आधार खुलाईएको निवेदनपत्र,  सक्कल मिसिल सहित अनुसन्धान अधिकृत र  शंकित/अभियुक्तको उपस्थिति ।

निःशुल्क

बढीमा १ घण्टा

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

 बयान सम्बन्धी कार्य

सक्कल मिसिल सहित अनुसन्धान अधिकृत र  शंकितको उपस्थिति ।

निःशुल्क

सोही दिन वा  बयान नसकिए भोलिपल्ट ।

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

अनुसन्धान अधिकृत वा निकायलाई निर्देशन दिने सम्बन्धी कार्य

अनुसन्धानको  क्रममा देखिएका जटिलता र दुविधाका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृत/ निकाय/पदाधिकारीले प्रष्ट हुन चाहेको विषय साथै सम्बन्धित मुद्धाको मिसिल ।

निःशुल्क

बढीमा ३ दिन भित्र ।

मुद्दाको प्रकृती अनुसार

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय र अभियोजन

अनुसन्धान अधिकृत वा पदाधिकारीले दशी प्रमाण सहित थुनुवा भए मुद्धा दायर गर्ने दिन भन्दा कम्तिमा ३ दिन अगाडी र थुनुवा नभएको मुद्धा भए कानूनको हदम्याद पुग्ने  कम्तिमा १५ दिन अगावै ।

निःशुल्क

तोकिएको म्याद भित्र  (थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक) ।

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

मुद्दाको कारबाही सम्बन्धमा पीडित/सरोकारवालालाई जानकारी दिने सम्बन्धी कार्य

अपराध पीडित संरक्षण नियमावली, २०७७ ले तोकेको अनुसूची भरेको फाराम

निःशुल्क

बढिमा १ घण्टा वा सोही दिन

मुद्धा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

हेलो साक्षी कार्यक्रम ( साक्षी/ पीडित समेतलाई बकपत्रको लागि खबर गर्ने)

अदालतको पत्र

निःशुल्क

बकपत्र हुने दिनभन्दा घटिमा ३ दिन अघि ।

मुद्धा शाखा /

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व/  

        फाँटवाला

कार्यालय प्रमुख

साक्षी परामर्श एवं  बकपत्र सम्बन्धी कार्य

साक्षी उपस्थित गराउन भनी लेखिएको पत्र, साक्षी उपस्थित गराईएको पत्र,  बकपत्रको लागि उपस्थित साक्षी तथा साक्षीको परिचय खुल्ने  सरकारी कार्यालयबाट जारी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

 

निःशुल्क

 

बढीमा १ घण्टा

 

मुद्धा शाखा / स.जि.न्या./

 

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

 

कार्यालय प्रमुख

१०

रिट निवेदनमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य

मिसिल संलग्न कागजात र प्रतिरक्षा गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयबाट भएको अनुरोध पत्र ।

निःशुल्क

प्रतिरक्षाको लागि अड्डा/अदालतमा पेशी तोकिएको दिन

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

११

पुनरावेदन  गर्ने नगर्ने सम्बन्धी कारबाही

फैसलाको प्रतिलिपी सहितको

निःशुल्क

कार्यालय प्रमुखले फाईल तोकेको १० दिन भित्र ।

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

१                    १२

अड्डा अदालतमा प्रतिनिधित्व  तथा बहस पैरवी सम्बन्धी कार्य

सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल तथा तत् सम्बन्धी प्रमाण

निःशुल्क

तोकिएको दिन ।

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

१३

दशीका सामान फिर्ता दिने  सम्बन्धी कार्य

फिर्ता पाउँ भन्ने सक्कल निवेदन, जि.प्र.का.को पत्र र सामान आफ्नो स्वामित्वमा रहेको देखिने प्रमाणहरु

निःशुल्क

सोही दिन

मुद्धा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

१४

सूचना उपलब्ध गराउने कार्य

सम्वन्धित सरोकारवाला व्यक्तिको रीतपुर्वकको निवेदन

निःशुल्क

सूचनाको प्रकृति अनुसार सोही दिन वा बढीमा ७ दिन भित्र

प्रशासन शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

१५

कानूनी राय प्रदान गर्ने सम्बन्धित कार्य

कानूनी विषय वा विवादका सम्वन्धमा  देखिएका अष्पटतादुविधा र अन्यौलताका कुरा खुलाई निर्णय गर्नु पर्ने पदाधिकारीले सो विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण/राय  सहित सम्वन्धित विषयवस्तुको विवरण र सम्बद्ध कागजात 

निःशुल्क

आवश्यक रीत ढाँचा र प्रकृया पुरा भई आएमा विषय बस्तुको जटिलता र गाम्भीर्यता हेरी बढीमा ७ दिन भित्र ।

मुद्दा शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख

१६

प्रशासनिक कार्यहरु

निवेदन/चिठी पत्र/आवश्यक अन्य कागजातहरु

निःशुल्क

सोही दिन

प्रशासन शाखा

स.जि.न्या.व/जि.न्या.व

कार्यालय प्रमुख