samparka_address

कार्यालय प्रमुख

फटिकराज मुडभरी

सम्पर्क :- ९८६५७५२२६६

सूचना अधिकारी

बिनोद दौल्याल

(ना.सु.)

सम्पर्क :- ९८६५८५२६२९