shakaharuko_bibaran

qm=;+=

zfvfx?

sfo{/t sd{rf/L

!=

sfof{no k|d"v sIf

;xGofoflwjQmf >L bdg l;+x lai6

@=

pkGofoflwjQmf sIf

 

#=

       ;xfos GofoflwjQmf sIf

>L v8s axfb'/ v8sf

$=

d'2f ÷k|zf;g zfvf

gf=;'= >L s]za axfb'/ rGb

%=

n]vf zfvf

 

^=

     ;"rgf k|ljlw tyf sDKo'6/ zfvf

;xfos Gof=j= >L v8s axfb'/ v8sf

6f=gf=;'= >L zf]ef adf{ /f]sfof

     ;=s=c= >L ls/g l;+x

   -;Dks{ g++ (*$*&$@!^)_

&=

lhG;L÷clen]v zfvf

 

*=

k':tsfno zfvf