शाखाहरुको विवरण

शाखाहरुको विवरण

१. मुद्दा तथा रिट शाखा

२. प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

३. पुस्तकालय शाखा

४. साइबर सुरक्षा र सूचना सञ्चार प्रविधि शाखा(Cyber Security and ICT section)

५. कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा 

६. वहश पैरवी व्यवस्थापन शाखा

फाँटहरूको विवरण

७. दर्ता, चलानी तथा सोधपुछ फाँट

८. आर्थिक प्रशासन फाँट