purba_jilla_nayadhibaktha

श्री

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर

वि.सं. २04८ सालदेखि हाल सम्म कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुभएका सरकारी वकीलहरूको नामावली

क्र.सं.

पद

नाम, थर

श्रेणी

देखि

सम्म

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल

रा.प. तृतीय

2048/1/5

2049/1/5

 1.  

का.मु.जि.स.अ.

श्री रामबहादुर थापा

रा.प. तृतीय

2049/1/6

2049/7/26

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री जिवनहरी अधिकारी

रा.प. तृतीय

2049/7/27

2049/11/26

 1.  

का.मु.जि.स.अ.

श्री तुलसीप्रसाद थापा

रा.प. तृतीय

2049/11/27

2050/4/30

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

रा.प. तृतीय

2050/04/31

2052/10/5

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री गोविन्द के.सी.

रा.प. तृतीय

2052/10/10

2054/3/24

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री टेकबहादुर घिमिरे

रा.प. तृतीय

2054/4/10

2054/5/6

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री शंकरबहादुर राई

रा.प. तृतीय

2054/5/7

2055/7/31

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री ओमप्रसाद अर्याल

रा.प. तृतीय

2055/8/14

2055/8/22

 1.  

जिल्ला सरकारी अधिवक्ता

श्री मुक्तिनाथ ओझा

रा.प. तृतीय

2055/10/12

2055/11/30

 1.  

का.मु.जि.न्या.व.

श्री रामबहादुर थापा

रा.प. तृतीय

2055/12/01

2056/5/26

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री देवकुमार गिरी

रा.प. तृतीय

2056/5/27

2060/1/8

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री केशवप्रसाद पन्त

रा.प. तृतीय

2060/1/25

2062/4/32

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री पुण्यप्रसाद पाठक

रा.प. तृतीय

2062/5/1

2064/4/4

 1.  

का.मु.जि.न्या.व.

श्री रामबहादुर थापा

रा.प. तृतीय

2064/4/5

2065/3/6

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री रामबहादुर थापा

रा.प. तृतीय

2065/3/7

2067/1/20

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री मनोज आचार्य

रा.प. तृतीय

2068/1/21

2070/2/8

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री राजेन्द्र भट्टराई

रा.प. तृतीय

2070/2/20

2070/11/8

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री सुदिपकुमार दंगाल

रा.प. द्वितीय

2070/11/9

2072/11/18

 1.  

निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री प्रकाश गौतम

रा.प. तृतीय

2072/11/19

2073/9/3

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री जुद्धबहादुर आले

रा.प. द्वितीय

2073/9/18

2073/11/4

 1.  

निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री उत्तम श्रेष्ठ

रा.प. तृतीय

2073/12/3

2075/2/12

 1.  

निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री पारस पणी पोखरेल

रा.प. तृतीय

2075/2/14

2076/2/26

 1.  

निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री घनश्याम घिमिरे

रा.प. तृतीय

2076/2/28

2077/8/2

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री सुवर्णमान बनेपाली

रा.प. द्वितीय

2077/8/3

2079/06/05

 1.  

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री ऋद्धिनाथ निरौला

रा.प. द्वितीय

2079/06/06