शाखाहरुकाे विवरण

क) मुद्दा शाखा


 • जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भई प्राप्त हुन आएका मिसिलहरु रुजु गरी मिसिल प्राप्त गर्ने ।
 • मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णयको लागी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने।
 • मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अभियोग पत्र तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने।
 • अर्घाखाँची जिल्ला अदालत र अन्य निकायबाट बयान आदेश तथा बकपत्र लगायतका कागजातहरुको नक्कल झिकाउने।
 • जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भई प्राप्त हुन आएका भवितव्य ज्यान लगायतका मिसिलहरु रुजु गरी निर्णयको लागी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।
 • फैसला तथा पुनरावेदनको प्रतिलिपी प्राप्त गरी सफलको हकमा लगत कट्टा गरी अभिलेख जनाउने र पुनरावेदनको हकमा पुनरावेदन मस्यौदा तयारीको लागी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने।
 • मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षले मुद्धा सम्बन्धी माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउने।
 • कुनै मुद्दाको जाहेरी पर्न आएमा कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा जाहेरी दर्ता गर्ने।
 • मुद्दा सम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण सम्बन्धीत दायरीहरुमा अभिलेख राख्ने ।
 • मिसिल तथा दायरीहरु सुरक्षितसाथ राखने।
 • साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी रुजु गरी कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराउने।
 • मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन तयार गरी तालुक कार्यालयमा पठाउने।
 • तोकिएबमोजिम अन्य कार्य गर्ने।

ख) दर्ता चलानी शाखा


 • कार्यालयबाट विभिन्न निकाय कार्यालय तथा व्यक्तिलाई पठाउनु पर्ने चिठिपत्र कागजातहरु  चलानी गरी पठाउने ।
 • कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्रहरुको आवश्यक कारवाहीको लागी सम्बन्धीत फाँटमा पेश गर्ने र सुरक्षित राख्ने।
 • कार्यालयबाट बाहिरिएका चिठिपत्रहरुलाई सुरक्षितसाथ राख्ने।
 • विभिन्न निकाय कार्यालय तथा व्यक्तिबाट प्राप्त हुन आएका चिठीपत्र तथा कागजात रुजु गरी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरी तोक लागे पछि दर्ता गर्ने।

 ग) लेखाशाखा


 • खर्च शिर्षक अनुसार आवश्यक रकम खर्च गर्नका लागी गोश्वरा भौचर र भुक्तानी आदेश तयार गरी स्वीकृतीका लागी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।
 • स्वीकृत भुक्तानी आदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाई निकाशा लिने र खर्च गर्ने।
 • मासिक रुपमा खर्चको फाँटवारी तयार गरी को.ल.नि.का. र तालुक कार्यालयमा पठाउने ।
 • धरौटी रकम कट्टा गर्ने, खातामा जम्मा गर्ने कार्य सम्पन्न भए पश्चात फिर्ता तथा सदरस्याहा गर्ने र सोको फाँटवारी तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने।
 • लेखासँग सम्बन्धीत कागजातहरु/श्रेस्ता सुरक्षित राख्ने ।
 • कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नियमित/चौमासिक आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउने।
 • महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट खटि आएको  टोलीबाट अन्तिम लेखा परिक्षण गराउने।
 • लेखा परिक्षणबाट वेरुजु देखिन आएमा सम्परिक्षण गराउने तथा फछ्यौट गर्ने।
 • आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने।
 • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त अक्तियारी आम्दानी बाध्ने।

घ) प्रशासन शाखा


 • हाजिरी काज तथा विदाको अभिलेख राख्ने।
 • कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा नियमित स्टाफ मिटिङ गराउने ।
 • कार्यालयमा सरसफाईको प्रबन्ध गर्ने।
 • तोकिएबमोजिम कर्मचारीहरुको खटनपटन गर्ने।
 • वार्षिक कार्ययोजना प्रगती प्रतिवेदन पठाउने।
 • तालुक कार्यलयबाट भएका पत्र परिपत्रहरुको कार्यन्वयन गर्ने।
 • कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत विवरण सुरक्षित साथ राख्ने।कर्मचारीहरुको का.स.मु. फाराम भरी भराई तालुक कार्यालयमा पठाउने।
 • समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रवन्ध गर्ने ।
 • तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने।

ङ) अभिलेख शाखा


 • कार्यालयमा रहेका चालु मिसिलहरुको नम्बर अनुसार सिलसिला मिलाई राख्ने।
 • समय समयमा मिसिल अपडेट गरिराख्ने ।
 • अन्तिम फैसला भएका र तालुक कार्यालयबाट अन्तिम निकासा भई आएका मिसिलहरु कम्प्युटरमा अभिलेख राख्न लगाई उक्त मिसिल सम्बन्धित दराज वा र्‍याकमा सुरक्षित साथ राख्ने।  
 • खोजेको वखत तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने गरी मिसिल राख्ने।

च) जिन्सी शाखा


 • कार्यालयमा आवश्यक पर्ने खर्च भई जाने र नजाने सामानहरुको खरिद आदेश भरि कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई माल सामान खरिद गर्ने।
 • खरिद आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका मालसामान रुजु गरी जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्ने।
 • कार्यालयका सम्पुर्ण जिन्सी मालसामानको संरक्षण र रेखदेख गर्ने।
 • कार्यालयका सामानहरुको निरिक्षण गराई मर्मत गर्नुपर्नेलाई मर्मत गर्ने, काम नलाग्ने बेकम्बा सामानहरु लिलाम बिक्री तथा मिन्हा गर्ने ।जिन्सी निरिक्षण फारम भरी प्रतिवेदन तयार गर्ने।

 

छ) पिडित मैत्री कक्ष


 • विशेषत महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका र जेष्ठ नागरिकहरुको लागी छुट्टै कक्ष/ कोठाको ब्यवस्था रहेको छ।
 • यस कक्षमा कुनै पनि अपराधबाट पिडित त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आनन्द र सुरक्षित महसुस होस भन्ने मनसायले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आराम गर्ने, टि.भी. हेर्ने, ईन्टरनेट चलाउने लगायत सुविधाहरु रहेका छन।
 • पिडित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई अपराध सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नु पर्ने भएमा उक्त कक्षमै कार्यालयको महिला कर्मचारीबाट सोधपुछ गर्ने।

ज) सूचना प्रविधि शाखा


 • अभियोगपत्र पुनरावेदन, निवेदन, टाईप गर्ने।
 • फैसला भएका वा तालुक कार्यालयबाट अन्तिम निकाशा भई आएका मुद्दाहरुको अभिलेख जनाउने।
 • अन्य पत्रहरु टाईप गर्ने
 •  तोकिएका अन्य कार्य गर्ने।
 • CMS(Case Management System ) मा मुद्दाहरुको ईन्ट्री गर्ने ।