१. सुरक्षित मातृत् तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


२. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


३. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


४. आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


५. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


६. वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


७. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


८. सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


१०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …


११. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस …