सम्मेलनका सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरुले पालन गर्नुपर्ने नियमहरु ।

सम्मेलनका सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरुले पालन गर्नुपर्ने नियमहरु । [googlepdf url=”http://ag.gov.np/wp-content/uploads/2018/11/CODE-OF-CONDUCT.pdf” download=”Download” ]

नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ मा छलफल हुने विषयहरू ।

सम्मेलनमा छलफल हुने विषयहरु ।[googlepdf url=”http://ag.gov.np/wp-content/uploads/2018/11/Karyapatraka-bisaya.pdf” download=”Download” ]

महिला तथा बालबालिकाको न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला २०७५, को प्रतिवेदन र कार्यपत्रहरु ।

महिला तथा बालबालिकाको न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला २०७५ को प्रतिवेदन र कार्यपत्रहरु ।

सुझाव उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

सुझाव उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।[googlepdf url=”http://ag.gov.np/wp-content/uploads/2018/11/सुझाव-उपलब्ध-गराई-दिने-सम्बन्धमा-।-2.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]