सङ्गठीत अपराध सम्बन्धी कानूनका विषयमा विशिष्टीकरणसम्बन्धी पन्ध्र दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।

सङ्गठीत अपराध सम्बन्धी कानूनका विषयमा विशिष्टीकरणसम्बन्धी पन्ध्र दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।

Views: 433