दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी वकीलहरुको मनोनयन सम्बन्धमा ।