नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ मा छलफल हुने विषयहरू ।

सम्मेलनमा छलफल हुने विषयहरु ।[googlepdf url=”http://ag.gov.np/wp-content/uploads/2018/11/Karyapatraka-bisaya.pdf” download=”Download” ]
Views: 852